News Update

News in Asia

อธิบดีกสร.ห่วง ‘ตรุษจีน’ เสี่ยงไฟไหม้

อธิบดีกสร.ห่วงตรุษจีนเสี่ยงไฟไหม้ แนะนายจ้าง ลูกจ้าง ช่วยป้องกัน ย้ำสถานประกอบกิจการตรวจสอบจุดเสี่ยง เครื่องจักร ก่อนและหลังหยุด นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ( กสร.) เปิดเผยว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีของชาวจีนที่ยึดถือและปฏิบัติกันมาเป็นเวลานานชาวไทยเชื้อสายจีนจะจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษ เผากระดาษเงินกระดาษทอง

ประกอบกับสถานประกอบกิจการบางแห่งได้กำหนดให้ช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นวันหยุดติดต่อกันหลายวันเพื่อความปลอดภัยของนายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป กสร.จึงขอความร่วมมือนายจ้าง ลูกจ้าง ให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยเฉพาะในเรื่องของการป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดจากการจุดประทัด ธูป เทียน และตรวจสอบ สายไฟ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างเพียงพอ เพื่อลดความรุนแรง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ อธิบดีกสร.กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีการหยุดติดต่อกันหลายวันต้องให้ความระมัดระวังและตรวจสอบในเรื่องของจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติภัยได้ เช่น สายไฟฟ้า สารเคมี เครื่องจักรอุปกรณ์ โดยทำการตรวจประเมินทั้งก่อนหยุดและเมื่อเปิดดำเนินการให้มีความพร้อมก่อนใช้งาน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Updated: February 13, 2018 — 10:50 pm
News Update © 2018 Frontier Theme